Ekoloģiska menedžmenta sfēras politikaFirmas ekoloģiskā politika pamatojas uz reģionālas dabas saimniecības, dabas vides saglabāšanas principiem un proklamē nolūku pakāpeniski samazināt darbības negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi elektromontāžas darbu gaitā.

Par savu mērķi firma izvirza firmas darbības kaitīgas ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu, ar mērķi saglabāt to priekš esošas un nākamām paaudzēm. Šo mērķi ir iespējams sasniegt pamatojoties uz sekojošiem principiem:

Likumdošanas un normatīvu prasību ievērošana, kā arī pasūtītāju un citu prasību ievērošana par apkārtējo vidi;

Firmas un tas pakalpojumu ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana, darbības ekoloģisko radītāju pastāvīga uzlabošana;

Visu ieinteresēto pušu informētība par Firmas darbību apkārtējas vides aizsardzības jomā;

Personāla zināšanu līmeņa paaugstināšana ekoloģijas jomā;

Izejvielu, materiālu un energoresursu racionāla izmantošana;

Ekoloģiska menedžmenta sistēmas pastāvīga pilnveidošana;

Prasības no savu partneru puses analoģiski rīkoties apkārtējas vides aizsardzības jomā;

Kompānijas vadība uzņem atbildību:

par Politikas realizēšanu un ekoloģiska menedžmenta sistēmas pilnveidošanu, saskaņā ar prasībām ISO 14001:2004;

firmas vadītājs uzņem pienākumu paziņot doto politiku darbiniekiem.Политика в области экологического менеджментаЭкологическая политика Фирмы основывается на принципах рационального природопользования, сохранения природной среды и провозглашает намерение поэтапного уменьшения негативного воздействия деятельности на окружающую среду при электромонтажных работах.

Своей целью Фирма ставит уменшение вредного воздействия деятельности Фирмы на окружающую среду в целях ее сохранения для настоящих и будущих поколений. Эта цель достигается на основе следующих принципов:

соблюдение законодательных и нормативных требований, а также требований потребителей и других принятых требований по вопросам окружающей среды;

минимизирование воздействия Фирмы и ее услуг на окружающую среду, постоянное улучшение экологических показателей деятельности;

информирование всех заинтересованных сторон о деятельности Фирмы в области охраны окружающей среды;

повышение уровня знаний персонала в области экологии;

рациональное использования сырья, материалов, энергоресурсов;

постоянное совершенствование системы экологического менеджмента

требование со стороны своих партнеров аналогичной действий вобласти сохранения окружающей среды.

Руководство компании берет на себя ответственность:

за реализацию Политики и совершенствование системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004;

руководитель фирмы обязуется доводить до сведения работников данную политику.
SIA"SZMA"
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
tālr.: + 371 65439743
fakss: +371 65439733
e-mail: szma@szma.lv
Dunduru iela 3b, Daugavpils, Latvija