Firmas politikaDarbu kvalitatīva izpilde, kas pilnīgi apmierina pasūtītāja prasības un vēlēšanas, kā arī minimāli ietekmē apkārtējo vidi.

Pasūtītājam nepieciešamo termiņu ievērošana darba uzpildei.

Produkcijas un pakalpojumu konkurentspējīgas cenas.

Pastāvīga ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana, kā arī tas piesārņošanas novēršana.

Pasūtītāju un sabiedrības pārstāvju informēšana par ekoloģiskiem aspektiem, kā arī par monitoringu un mērījumu rezultātiem.

Pārrunas ar visiem firmas darbiniekiem ar mērķi- paaugstināt viņu saprašanas līmeņi par personīgo atbildību par apkārtējas vides stāvokli.

Personāla sistemātiska apmācība, kā arī tas darbības stimulēšana, kas ļauj samazināt kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vietējo, reģionālo un valsts likumdošanas un normatīvu aktu par apkārtējas vides aizsardzību stingra ievērošana.Политика фирмы

Качественное выполнение работ, полностью удовлетворяющим требованиям и пожеланиям заказчика с минимальными воздействиями на окружающую средую

Соблюдения срков выполнения работ, необходимых заказчику.

Конкурентспособная цена продукции и услуг.

Постоянное уменьшение воздействия на окружающую среду и предотвращение её загрязнения.

Информирование заказчиков и представителей общественности об экологических аспектах и результатах мониторинга и измерений.

Разъяснение всем работникам фирмы с целью повышения уровня его понимания личной ответственности за состояние окружающей среды и здоровье общества.

Систематическое обучение персонала и ео стимулирование к деятельности, позволяющей уменьшать вредное влияние на окружаущую среду.

Строгое соблюдение требований местных, региональных и государственных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды.
SIA"SZMA"
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
tālr.: + 371 65439743
fakss: +371 65439733
e-mail: szma@szma.lv
Dunduru iela 3b, Daugavpils, Latvija